top of page

Privacy policy

PRIVACYBELEID
 

1. Inleiding

Deze versie van dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018. Op deze datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van kracht, dewelke natuurlijke personen beschermt in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze AVG vervangt tevens de Belgische Wet van 8 december 1992.

De AVG definieert enerzijds een aantal rechten voor natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, maar legt anderzijds ook specifieke verplichtingen op aan organisaties en ondernemingen die dergelijke persoonsgegevens verwerken.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe en wanneer wij uw persoonsgegevens en informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website gebruikt, beschikbaar op slagerijdavid.be en elke subsite of applicatie beheerd door of namens ons (respectievelijk aangeduid als de “dienst(en)” of “Website(s)”).

2. Algemeen

Door onze Website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, het invullen en versturen van een contactformulier en/of het contacteren van één van onze medewerkers, op welke wijze dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Niettemin kan u zich te allen tijde in bepaalde gevallen verzetten tegen bepaalde verwerkingen; zie hiervoor §9 hieronder. Aarzel ook niet om ons te contacteren indien u verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben met betrekking tot dit Privacybeleid; zie hiervoor §11 hieronder.

3. Aard van de persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening hebben wij het verwerken van persoonsgegevens tot een strikt minimum herleid. De door ons verwerkte persoonsgegevens betreffen in het bijzonder:

 • uw naam en voornaam;

 • uw bedrijfsnaam;

 • uw telefoonnummer;

 • uw bericht en onderwerp;

 • uw emailadres, in de mate dat dit persoonsgegevens bevatten.
   

Wij kunnen tevens gegevens verwerken die betrekking hebben op uw persoonlijke interesses, zoals die door u zijn verstrekt tijdens het registratieproces of anderszins.

We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verzameld door uw gebruik van onze Website (browsen). Deze gegevens kunnen de datum en het uur van uw bezoek (tijdsstempel), het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres en de bezochte pagina’s bevatten.

In dit verband kunnen wij ook gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs dewelke u onze Website heeft bezocht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om verdere inzichten te krijgen omtrent het gebruik dat onze gebruikers maken van de respectieve website(s), dit ter verbetering van de functionaliteiten en de gebruikerservaring. Zie hiervoor in het bijzonder de bepalingen inzake het plaatsen en het gebruik dat wij maken van cookies in §10 hieronder.

4. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van deze persoonsgegevens door ons heeft verschillende doelstellingen:

 • indien u hiervoor ons de uitdrukkelijke toestemming geeft: om u nieuwsbrieven of andere berichten te versturen waarin desgevallend commerciële aanbiedingen in vervat zitten (per email of op uw fysiek adres);

 • wanneer u een overeenkomst met ons sluit: om u te identificeren overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake (naam, voornaam, fysiek adres, email, enz.);

 • in het gegeven geval, om u te authentiseren als klant / gebruiker van onze Website;

 • indien u ook uw emailadres overmaakt, gebruiken wij dit persoonsgegeven om informatie over te maken die in de eerste plaats noodzakelijk is in de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u: het versturen van notificaties, bevestigingen, eventueel facturen en aanmaningen, enz.

Bepaalde gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren, zoals het klantennummer, factuurnummer, enz., kunnen door ons zelf worden gegenereerd. Deze gegevens worden enkel door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten.

Deze doorgifte en terbeschikkingstelling is evenwel beperkt tot verwerking die strikt noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening, met inbegrip van het administratief beheer, het verstrekken van informatie aan en door de klantendienst, enz.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

In het kader van bepaalde van onze diensten maken wij gebruik van één of meerdere externe dienstverleners, meer bepaald voor het hosten en het beheren van onze website en eventuele specifieke functionaliteiten die hiermee verbonden zijn (bvb. het versturen van nieuwsbrieven, aankondigingen, het maken van reservaties, enz.). De verwerking van persoonsgegevens door deze derden is beperkt tot een louter technische ondersteuning.

Afgezien van dergelijke verwerkers, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door onze interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Evenwel kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen als reactie op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat de openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of wettelijke procedures, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetten, regels, voorschriften of contractuele bepalingen, of als wij geloven dat uw acties zijn niet in overeenstemming met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of -beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of anderen te beschermen.

In het gegeven geval, wanneer de levering van de desbetreffende dienst dit vereist, dan wel ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële afhandeling, kunnen uw persoonsgegevens aan één of meerdere derden worden overgemaakt en verwerkt. Wij hebben met deze ondernemingen een aparte overeenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk wordt geregeld, en de eventuele uitoefening van rechten van betrokkenen werd opgenomen.

Tevens kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan overheidsinstanties.

6. Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden voor promotionele doeleinden

Behoudens in geval wij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben bekomen, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden voor promotionele doeleinden of commercieel gebruik door deze laatsten.

7. Technische beveiligingsmaatregelen

We hebben passende technische en operationele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging.

We nemen redelijke maatregelen om u te helpen informatie over u te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt u echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de Website of door gebruik te maken van één van de door ons geleverde diensten worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door derden, zelfs als technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd.

Hoe dan ook zullen wij de nodige inspanningen blijven leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.

8. Gedragscode voor medewerkers

Bepaalde van onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in:

 • de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben;

 • de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken;

 • het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen.

9. Recht op correctie, verzet, gegevenswissing, en beperking van verwerking

Wij geven u de mogelijkheid om voor verschillende diensten die wij aanbieden uw recht op correctie, verzet, gegevenswissing en/of beperking van verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen.

Recht op correctie

Als u klant of een geregistreerde gebruiker bent van de door ons geleverde diensten, kunt u uw persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in verband met uw account en gebruikersprofiel, indien en wanneer van toepassing, aanpassen, bijwerken of wijzigen. Gelieve hiervoor ons een schriftelijk verzoek te richten, zoals hieronder bepaald.

Automatische gegevenswissing

Tenzij anders overeengekomen, zal alle persoonlijke informatie die via de Website wordt verzameld of de diensten geleverd door ons automatisch worden verwijderd na een periode van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen u en ons. Uw gegevens worden bijgevolg bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijn.

Uitoefening van rechten

Het uitoefenen van deze rechten kan als volgt gebeuren:

 1. schriftelijk: door het versturen van een aangetekend schrijven aan Grotstraat 24A, 9620 Grotenberge, met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant);

 2. elektronisch: door het versturen van een aangetekend schrijven aan info@slagerijdavid.be, met opgave van de rechten die u wenst uit te oefenen, en met een scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant).

Hou er aub rekening mee dat het uitoefenen van één of meerdere bovenstaande rechten:

 • voor één bepaalde dienst niet noodzakelijk een uitwerking heeft op uw gegevens die in het kader van een andere dienst die door ons wordt geleverd (bvb. indien u over verschillende logins of klantennummers beschikt). Zo u deze wijziging of correctie ook voor één of meerdere andere van onze diensten wenst door te voeren, zal u dit verzoek desgevallend één of meerdere keren dienen te herhalen;

 • in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd of beperkt, welke weigering wij zullen verantwoorden in ons antwoord, in het gegeven geval met verwijzing naar de Veelgestelde Vragen. Deze redenen kunnen bij wijze van voorbeelden inhouden: het feit dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren gedurende een wettelijk bepaalde bewaartermijn, indien de verwerking van een persoonsgegeven essentieel is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, …);

 • in bepaalde gevallen kan resulteren in het geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen van de contractuele relatie voor wat betreft de levering van dergelijke dienst.

10. Cookies

We kunnen informatie over u gebruiken om onze diensten te personaliseren en te verbeteren en om inhoud of functies aan te bieden die overeenkomen met gebruikersprofielen of interesses en om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten te monitoren en te analyseren. Daarbij gebruiken we verschillende technologieën om informatie te verzamelen, hetgeen het verzenden van cookies naar uw computer of apparaat omvatten.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat en waarmee we onze diensten en uw gebruikservaring kunnen verbeteren, zien welke pagina’s populair zijn en het registreren van het aantal bezoeken van onze Website.

Wij gebruiken zowel functionele cookies als analytische cookies.

Functionele cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze websites, slaan onder andere gebruikersvoorkeuren op en worden niet gedeeld met derden. Analytische cookies helpen ons onze site te verbeteren door ons informatie te geven over hoe gebruikers omgaan met onze websites, zoals het aantal bezoekers van de website, de pagina’s die ze bezoeken en de tijd die ze op de website hebben doorgebracht. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert.

Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details, of bezoek www.allaboutcookies.com.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, te verwijderen of af te wijzen, dit een negatieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit van de Website en de door ons geleverde diensten.

11. Vragen en klachten; uitoefening van rechten door de betrokkene

Als u nog vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens gebruiken, als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via volgend emailadres: info@slagerijdavid.be.

Aangaande de uitoefening van uw rechten: om te vermijden dat wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen, wijzigen, de verwerking ervan beperken of wissen ten gevolge van een verzoek van een derde (en dus niet uzelf), vragen wij u om samen met het verzoek – dat schriftelijk, gedateerd en ondertekend moet zijn, een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) aan ons over te maken op volgend e-mailadres info@slagerijdavid.be of per brief, gericht aan het adres bovenaan vermeld.

In het gegeven geval, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

12. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.

Naast het feit dat dergelijke wijzigingen worden aangekondigd op onze Website(s), kunnen wij u in bepaalde gevallen een aanvullende kennisgeving sturen, en/of een apart bericht weergeven op de Website of binnen de gebruikerszone. In ieder geval moedigen wij u aan om de meest actuele versie van dit Privacybeleid door te nemen wanneer u onze Website bezoekt, zodat u op de hoogte blijft van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop uw privacy en persoonsgegevens beschermen.

bottom of page